Program and Lab Management

Pankaj Gupta - Senior Program Manager

Pankaj Gupta
Senior Program Manager

Kokilavani Varadharajan
Lab Manager

Namratha A
Senior Executive – Accounts

Vinutha KS
Assistant Manager – Procurement

Vidyasagar
Lab Assistant