Lab Management

Pankaj Gupta(crpnewimgfin).

Pankaj Gupta
Program Manager

Kokilavani Varadharajan
Assistant Lab Manager

Namratha A
Senior Executive – Accounts

Vinutha KS
Senior Executive – Procurement

Vidyasagar
Lab Assistant