Finance

Karthik Krishnan 1

Karthik Krishnan
Chief Financial Officer

Hardik Solanki
Assistant Manager – Accounts

Jyothi A
Assistant Manager – Accounts

Pushpalatha V
Senior Executive – Finance